Afschrijvingen berekenen met Excel

Samenvatting

Een afschrijving is het bedrag dat vanwege technische of economische veroudering jaarlijks in mindering wordt gebracht op de aanschafprijs of boekwaarde van een duurzaam productiemiddel. In Excel kan voor het berekenen van afschrijvingen gebruik worden gemaakt van zeven functies. In dit artikel treft u onder andere een tabel aan waarin de werking van de zeven afschrijffuncties met de bijbehorende argumenten zijn samengevat.

Wat houdt het begrip afschrijving in?

Een afschrijving is het bedrag dat vanwege technische of economische veroudering jaarlijks in mindering wordt gebracht op de aanschafprijs of boekwaarde van een duurzaam productiemiddel. Jaarlijkse afschrijvingsbedragen zijn afhankelijk van de economische levensduur, het totaal af te schrijven bedrag en de afschrijfmethode. De afschrijfmethode bepaalt hoe afschrijvingen verdeeld worden over de gebruiksduur van een duurzaam productiemiddel.

In Excel kan voor het berekenen van afschrijvingen gebruik worden gemaakt van de volgende functies:

  • LIN.AFSCHR(kosten;restwaarde;duur)
  • DB(kosten;restwaarde;duur;termijn;maand)
  • DDB(kosten;restwaarde;duur;termijn;factor)
  • SYD(kosten;restwaarde;duur;termijn)
  • VDB(kosten;restwaarde;duur;begin_periode;einde_periode;factor;geen_omschakeling)
  • AMORDEGRC(prijs;aankoopdatum;eerste_termijn;restwaarde;termijn;afschrijvingspercentage;soort_jaar)
  • AMORLINC(prijs;aankoopdatum;eerste_termijn;restwaarde;termijn;afschrijvingspercentage;soort_jaar)

De functie LIN.AFSCHR schrijft af op lineaire basis en is in opzet het meest eenvoudig.

De functies DB, DDB en SYD leiden tot versnelde afschrijvingen over de eerste jaren en de afschrijvingen vertonen een degressief verloop in de tijd.

De functie VDB is een hulpfunctie bij de functie DDB en berekent de afschrijving van activa over een deel van de periode (argumenten begin_periode en einde_periode) op basis van de DDB-methode.

De functie AMORDEGRC en de nauw daaraan verwante functie AMORLINC zijn in het dagelijks gebruik niet erg bekend. De functie AMORLINC is een 'flexibel' alternatief voor de functie LIN.AFSCHR omdat het hiermee mogelijk is ook het afschrijvingsdeel in het jaar van aanschaf exact (op dagbasis) te bepalen.

In het werkblad Berekening afschrijving met functies LIN.AFSCHR, DB, DDB, VDB en SYD is een samenvattend voorbeeld opgenomen van alle genoemde functies, met uitzondering van AMORDEGR en AMORLINC. Deze laatste twee functies komen, inclusief voorbeeld, aan bod in het werkblad Berekening afschrijving met functies AMORDEGRC en AMORLINC.

Om de werking toe te lichten staan in de volgende tabel alle afschrijvingsfuncties met de bijbehorende argumenten samengevat.

AMORDEGRC AMORLINC DB DDB LIN.AFSCHR SYD VDB
aankoopdatum X X
afschrijvingspercentage X X
begin_periode X
duur X X X X X
eerste_termijn X X
einde_periode X
factor X X
geen_omschakeling X
kosten X X X X X X
maand X
prijs X X
restwaarde X X X X X X X
soort_jaar X X
termijn X X X X X

De argumenten hebben steeds de volgende betekenis:

aankoopdatum is de datum van aankoop van de activa.

afschrijvingspercentage is het afschrijvingspercentage.

eerste_termijn is de einddatum van de eerste periode.

begin_periode is de termijn waarna de afschrijving wordt berekend bij de functie VDB.

duur is het aantal termijnen waarover de activa worden afgeschreven (ook wel de levensduur van de activa genoemd).

eerste_termijn is de einddatum van de eerste periode.

einde_periode is de laatste termijn waarvoor de afschrijving wordt berekend bij de functie VDB.

factor is de snelheid waarmee u de activa versneld wilt afschrijven. Als u factor weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 2 bij de functies DDB en VDB. NB: in de functie DB wordt in de onderliggende formule ook gebruikgemaakt van een rekenkundige factor. Deze is echter gegeven en kan niet worden aangepast als argument.

geen_omschakeling is een logische waarde (0 of 1) die bij de functie VDB bepaalt of wordt omgeschakeld naar de methode van lineair afschrijven indien de uitkomsten van deze methode hoger zijn dan die op basis van de functie VDB.

kosten zijn de aanschafkosten van de activa.

maand is het aantal maanden in het eerste jaar. Als u de maand weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 12.

prijs is de kostprijs van de activa.

soort_jaar is het type dagentelling dat u wilt gebruiken. Daarbij maakt Excel onderscheid naar:

soort_jaar Type dagentelling
0 Amerikaans (NASD), 360 dagen
1 Werkelijk aantal dagen
3 365 dagen
4 Europees, 360 dagen

In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat er berekeningen op kunnen worden uitgevoerd. Als u in uw werkmap het datumsysteem 1900 gebruikt, wordt 1 januari 1900 opgeslagen als nummer 1. Als u het datumsysteem 1904 gebruikt, is 1 januari 1904 nummer 0 (2 januari 1904 is nummer 1). Zo wordt 1 januari 1998 opgeslagen als de seriële waarde 35796, omdat het 35.795 dagen na 1 januari 1900 valt.

restwaarde is de waarde van de activa aan het einde van de afschrijvingstermijn.

termijn is de afschrijvingstermijn waarover u de afschrijving wilt berekenen. termijn moet in dezelfde eenheden worden opgegeven als duur.

Conclusie

De zeven afschrijffuncties in Excel variëren van eenvoudig van opzet (functie LIN.AFSCHR) tot de niet erg gebruikelijke functies als AMORDEGRC en AMORLINC. AMORLINC bijvoorbeeld is een 'flexibel' alternatief voor de functie LIN.AFSCHR. Met deze functie bent u in staat het afschrijvingsdeel in het jaar van aanschaf exact (op dagbasis) te bepalen. Wat u verder moet weten, is dat Excel onderscheid maakt naar typen dagentelling. Evenals het feit dat in Excel datums worden opgeslagen als seriële getallen, zodat er berekeningen op kunnen worden uitgevoerd.

Direct aan de slag met Afschrijvingen: werkbladen in Excel!

Artikel als PDF downloaden

Vul hieronder uw e-mailadres in om de PDF-versie van dit artikel te ontvangen:

Invoer verplicht